Afrapportering 2022

Der skal efter tilskudsperiodens afslutning afleveres tilskudsregnskab samt en faglig afrapportering omhandlende de gennemførte aktiviteter og forventede effekter for de støttede projekter. 

 

  • Fristen for indsendelse er den 13. marts 2023

Tilskudsmodtagere, som har modtaget tilskud til gennemførelse af flere projekter, kan udarbejde ét samlet tilskudsregnskab indeholdende delregnskaber for de enkelte projekter.

 

Faglig afrapportering med effektvurdering

 

Formålet med den faglige afrapportering er at få viden om, hvorvidt de planlagte aktiviteter er gennemført, og om projektet således har nået de mål, som blev anført i ansøgningen. Projektets leverancer og effekter bliver målt ved hjælp af et effektvurderingsskema: 

 

 

Tilskudsregnskab

Tilskudsregnskabet skal revideres af en godkendt revisor. Hvis tilskudsmodtager er en statsinstitution, er der ikke krav om revisorpåtegning.

 

Fonden har udarbejdet en vejledning om revision af tilskudsmidler som en hjælp til tilskudsmodtager og dennes revisor. Vejledningen ligger samme sted som ansøgningsmaterialet for bevillingsåret – klik her.

 

Tilskudsregnskabet består af to dele, som inden fremsendelse til fonden skal samles til ét dokument:

 

  • Del 1a: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og – beretning (Word) 
  • Del 2: Oversigt over tilskud samt projektøkonomiskemaet (Excel)

Fondens skabelon for den uafhængige revisors erklæring er udarbejdet på baggrund af standarderne for offentlig revision (SOR), som trådte i kraft 1. januar 2017, og som kan findes her. Hvis der inden aflæggelse af tilskudsregnskabet fastlægges nye standarder for offentlig revision inden revisionen af tilskudsregnskabet er afsluttet, skal de nye standarder anvendes for det aktuelle år, såfremt der er et krav herom i standarderne. I skabelonen er der indsat de relevante henvisninger til de bestemmelser, som der skal aflægges tilskudsregnskab efter.

 

Når tilskudsmodtagers revisor har bemærkninger og forbehold

Såfremt tilskudsmodtagers revisor ikke kan tiltræde fondens standardskabelon, jf. Del 1a, benyttes Del 1b, som ikke er skrivebeskyttet. Denne udgave giver tilskudsmodtagers revisor mulighed for at tilføje en eller flere bemærkninger herunder ændre i påtegning og eventuelt tage forbehold. Det er fx også muligt at oplyse, at der er foretaget uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn:  

 

  • Del 1b: Forside, ledelsespåtegning, revisionserklæring og – beretning (ikke-skrivebeskyttet), (Word)
  • Del 2: Oversigt over tilskud samt Projektøkonomiskemaet (Excel)

Når tilskudsmodtager er en statsinstitution

Når tilskudsmodtager er optaget på finansloven med en driftsbevilling og revideres af Rigsrevisionen, er der ikke krav om, at tilskudsregnskabet skal påtegnes af en revisor. I så fald bruges nedenstående skabeloner:  

 

  • Del 1c: Forside og ledelsespåtegning for offentlige institutioner uden krav om revisorpåtegning (Word)
  • Del 2: Oversigt over tilskud samt Projektøkonomiskemaet (Excel)

 

Indsendelse af dokumenterne
Tilskudsregnskabet skal indsendes pr. mail til hesteafgiftsfonden@hesteafgiftsfonden.dk.

 

Ved indscannede udgaver skal opløsningen være høj, så teksten fremstår tydelig.

 

Del 1 og Del 2 skal forud for indsendelse til fonden samles i et dokument i pdf-format. Evt. program til at samle de tre dele i pdf-format: pdfmerge.com

 

Tilskudsmodtager har pligt til at opbevare det originale tilskudsregnskab.