Privatlivspolitik for Hesteafgiftsfonden

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Hesteafgiftsfonden ("vi" eller "os")
behandler dine personoplysninger.

1. DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:


Hesteafgiftsfonden


CVR-nr. 15 32 24 11


Axelborg, Axeltorv 3


1609 København V


E-mail:

hesteafgiftsfonden@hesteafgiftsfonden.dk

Telefon: +45 33 39 48 10

2. BRUG AF PERSONOPLYSNINGER

Tilskud til projekter

Hesteafgiftsfonden yder støtte til projekter i henhold til hjemmel i Landbrugsstøtteloven med det formål


at styrke hesteholdets udviklingsmuligheder i Danmark. Vi indsamler og anvender personoplysninger i


forbindelse med modtagelse og behandling af ansøgninger om støtte til projekter, og i forbindelse med


den løbende behandling og afslutning af projekterne. Dertil udsender vi i særlige tilfælde


informationsmateriale pr. mail på baggrund af indsamlede kontaktoplysninger. Vores formål og ydelser


er nærmere beskrevet på vores hjemmeside www.hesteafgiftsfonden.dk.

Dokumentation om projekter

Med henblik på at kunne dokumentere fondens aktiviteter gemmer vi oplysninger om projekter,


herunder personoplysninger, i henhold til lovgivningens krav herom.

Opkrævning af produktionsafgifter

Fonden indsamler desuden personoplysninger i forbindelse med indberetning af produktionsafgifter.


Oplysninger om attesterende dyrlæge fremgår af den blanket, attesterende dyrlæge fremsender,


ligesom oplysninger om afgiftspligtige slagteri kan indeholde kontaktoplysninger på enkeltmandsejede


virksomheder. Personoplysninger kan også indgå i de data, som Fødevarestyrelsen sender til Fonden


om eksporterede dyr. Personoplysninger bruges alene i henhold til reglerne om indberetning og


opkrævning af produktionsafgifter, som fremgår af vores hjemmeside.

Offentliggørelse på hjemmesiden

Navn og kontaktoplysninger på tilskudsmodtagere eller projektledere offentliggøres på internettet med
henblik på at skabe åbenhed om fondens bevillinger.

3. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi indsamler følgende oplysninger til de nævnte formål, når disse oplysninger fremgår af ansøgning


eller andet materiale sendt til fonden:


Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler for- og efternavne, emailadresser, postadresser, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.


Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som sendes til os.


Ved fremsendelse af ansøgning til fonden skal ansøger være indforstået med, at det er ansøgers


ansvar at sikre, at der er det fornødne retsgrundlag til videregivelse til fonden af eventuelle 


personoplysninger i form af eksempelvis oplysninger om ansatte eller eksterne samarbejdspartnere, og


at disse er orienteret om denne videregivelse, herunder at fonden er forpligtet af offentligretlige regler


om aktindsigt. Fonden behandler disse data som selvstændig dataansvarlig i forbindelse med behandlingen af ansøgningen. Information om fondens privatlivspolitik kan findes på fondens hjemmeside.

4. KILDER

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Fødevarestyrelsen
 3. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.
 4. Dyrlæger, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 5. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 6. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Fonden er en særlig forvaltningsmyndighed, og opkræver derfor afgifter og uddeler støtte i henhold til
lovgivningen om fondens virke. Det vil navnlig sige

 • Landbrugsstøtteloven, administrationsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om produktionsafgifter.
 • Øvrige offentligretlige regler som forvaltningsloven, offentlighedsloven og persondatalovgivningen.

6. VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger kan blive videregivet til advokat, revisor, eksterne eksperter i forbindelse med


ekspertvurdering eller effektevaluering, samt til landbrugsstyrelsen og rigsrevisionen. Fonden er


omfattet af forvaltningsloven og offentlighedslovens regler om aktindsigt. Ansøgningerne og de deri


indeholdte personoplysninger bliver derfor alene behandlet fortroligt inden for rammerne af gældende


lovgivning om offentlighed i forvaltningen.

7. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Retten til sletning og begrænsning af personoplysninger kan begrænses af lovgivningens krav til arkivering af data og dokumentation samt øvrige, offentligretlige regler.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret,
  almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette en skriftlig henvendelse via e-mail til
hesteafgiftsfonden@hesteafgiftsfonden.dk. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er
derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de
konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

8. Databeskyttelsesrådgiver

I henhold til persondataforordningens regler herom har fonden udpeget en databeskyttelsesrådgiver:
Denne er:
Ole Folkmann, Landbrug & Fødevarer, Axeltorv 3, 1609 Kbh V, dpo@lf.dk, tlf. 3339 4000
Registrerede kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren angående alle spørgsmål om behandling af deres oplysninger og om udøvelse af deres rettigheder i henhold til persondataforordningen.
Databeskyttelsesrådgiveren er underlagt tavshedspligt eller fortrolighed vedrørende udførelsen af sine opgaver i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

9. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:

Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.
Almindelige personoplysninger: Vi indsamler data om brugen af fondens hjemmeside.
Ingen personoplysninger videregives eller sælges til tredjepart.
Sidst opdateret: 24. maj 2018